Quy Nhơn 24h

Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid – 19 trên địa bàn phường Ngô Mây

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 ; Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa ptrong ngày 22/11/2019

Căn cứ Luật Phòng , chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007

Căn cứ Nghị định số 101 / NĐ – CP ngày 30/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng , chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế ; cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dich ;

Căn cứ Quyết định 237 / QĐ – TTg ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của virut Corona gây ra ( Covid – 19 ) ;

Căn cứ Chỉ thị số 03 / CT – UBND ngày 31/01/2020 của UBND Tỉnh Bình Định về tăng cường phòng , chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của vị rút Corona gây ra ;

Căn cứ Phương án 02 / PL – UBND ngày 24/7/2021 của UBND phường Ngô Mây về việc thành lập vùng cách ly phòng , chống dịch bện covid – 19 trên địa bàn phường .

Theo đề nghị của Trạm y tế phường Ngô Mây .

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời các căn hộ lock A thuộc chung cư Simona , tại tổ 4A khu vực 1 có nguy cơ cao lây nhiễm Covid – 19 trên địa bàn phường Ngô Mây , cụ thể như sau :

I. Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của Luật phòng , chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay các hoạt động tại Phương án 02 / PA – UBND ngày 24/72021 của UBND phường Ngô Mây về việc thành lập vùng cách ly phòng , chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn phường .

2. Khoanh vùng , phong tỏa cách ly các căn hộ lock A thuộc chung cư Simona , tại tổ 4A , Khu phố 11 , phường Ngô Mây gồm 103 căn hộ ( 297 nhân khẩu ) . – Thời gian thực hiện kể từ 7h00 ngày 18/9/2021 cho đến khi có quyết định mới

tpqn 11

Điều 2. Tổ chức thực hiện :

Ban quản trị chung cư Simona phối hợp với Ban điều hành khu phố 11 và Tổ Covid cộng đồng tại chung cư , khẩn trương triển khai phương án phong tỏa tại chung cư , đảm bảo khoang vùng , khống chế , kiểm soát kịp thời dịch bệnh , hạn chế tinh trạng lây lan cộng đồng . Thông báo cho cư dân các căn hộ lock A thuộc chung cư Simona , tại tổ 1A , khu phố 11 biết thời gian phong tỏa để chủ động triển khai việc tổ chức lao động sản xuất và sinh hoạt cho phủ hợp trong thời gian thực hiện phong tỏa . Báo cáo thường xuyên , kịp thời tình hình thực hiện cho UBND phường , Trung tâm chi huy phòng chống dịch phường .

Giao Trạm y tế phường tham mưu UBND phường triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn .

Công an phường , Ban chỉ huy quân sự phường , Ban bảo vệ dân phố phường thành lập , bố trí các chốt , trạm kiểm tra chống dịch hiệu quả .

Ban quản trị chung cư , Tổ Covid cộng đồng triển khai phương án , hỗ trợ các cư dân trong việc cung ứng hàng hóa , lương thực , thực phẩm … , đảm bảo trong suốt quá trình phong tỏa .

Bộ phận Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân phường chuẩn bị kinh phí để triển khai công tác phòng chống dịch hiệu quả .

Ủy ban Mặt trận và các hội đoàn thể phương tích cực , chủ động phối hợp với Trạm Y tế phường và Ban điều hành khu phố thực hiện tuyên truyền , vận động nâng cao nhận thức , trách nhiệm của các cư dân đối với công tác phòng , chống dịch .

Điều 3. Văn phòng HĐND & UBND phường , thành viên Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch phường , các ban ngành , đoàn thể ; Ban quản trị chung cư Simona , Ban điều hành khu phố 11 , Tổ Covid – 19 cộng đồng của chung cư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

tpqn 12

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button