Quy Nhơn 24h

Giãn cách xã hội khu vực 2 phường Nhơn Bình, Quy Nhơn

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 / CT – TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ tại khu vực 2 , phường Nhơn Bình , thành phố Quy Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 ; Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 ;

Căn cứ Luật Phòng , chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 ;

Căn cứ Chỉ thị số 16 / CT – TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng , chống dịch COVID – 19 ;

Căn cứ Quyết định số 2686 / QĐ – BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng , chống dịch Covid – 19 về việc ban hành “ Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp phòng , chống dịch Covid – 19 ”

Căn cứ Công điện số 09 / CĐ – UBND ngày 03/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách , phòng chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh ;

Căn cứ Phương án số 01 / PA – UBND ngày 14/5/2021 của UBND thành phố về thành lập vùng cách ly phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn ;

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn .

tpqn 14
Công văn chính thức

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian 07 ngày , bắt đầu từ 00h00 phút ngày 22/9/2021 theo Chỉ thị số 16 / CT – TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ đối với khu vực 2 , phường Nhơn Bình , thành phố Quy Nhơn để phòng , chống dịch COVID – 19 .

Điều 2. Tổ chức thực hiện :

1. Giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì , phối hợp với phường Nhơn Bình và các đơn vị có liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ lực lượng , vật tư , trang thiết bị y tế để tầm soát diện rộng , truy vết các đối tượng FO và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn tại khu vực 2 , phường Nhơn Bình , thành phố Quy Nhơn đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả .

2. Giao Công an thành phố và Ban chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì , phối hợp UBND phường Nhơn Bình bố trí lực lượng , phương tiện chốt tại các đầu mối giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông , an ninh trật tự và thực hiện việc kiểm tra các chốt ra vào tại khu vực 2 , phường Nhơn Bình , thành phố Quy Nhơn .

3. Giao UBND phường Nhơn Bình :

– Triển khai các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 / CT – TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ để phòng , chống dịch Covid – 19 tại khu vực 2 , phường Nhơn Bình , thành phố Quy Nhơn theo quy định pháp luật .

– Thông báo cho nhân dân tại khu vực 2 , phường Nhơn Bình , thành phố Quy Nhơn biết thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 / CT – TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ để chủ động triển khai việc tổ chức lao động sản xuất và sinh hoạt cho phù hợp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội .

– Báo cáo thường xuyên , kịp thời tình hình thực hiện cho UBND thành phố , Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố , Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố , Trưởng Công an thành phố , Trưởng phòng Y tế thành phố , Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

tpqn 15
Công văn chính thức
Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button