Quy Nhơn 24h

Thông Báo Việc Cách Ly Cho Người Trở Về Từ Vùng Dịch

Thông báo việc cách ly cho người về từ vùng dịch chỉ thị 16

Thực hiện Công Văn số 4838/UBND-VX ngày 07/08/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung đối với các đối tượng về từ vùng dịch đề phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2305/UBND-VX ngày 07/08/2021 về việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung đối với các đối tượng về từ vùng dịch đề phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, Chủ Tịch UBND thành phố yêu cầu:

Kể từ 0h00 ngày 13/08/2021, thực hiện cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của thành phố đối với người đến/về thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ các tỉnh/thành phố có địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Thời gian thực hiện cách ly tập trung: 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 1, ngày thứ 4, ngày thứ 7 kể từ ngày bắt đầu cách ly tập trung; sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục thực hiện cách ly 07 ngày tại nhà (cách ly cả hộ gia đình) hoặc cách ly tại nơi lưu trú, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7

Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.

Yêu cầu Thủ Tướng cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện.

công văn dịch covid-19 quy nhơn
công văn dịch covid-19 quy nhơn

Thông báo việc cách ly tại khách sạn cho người có nhu cầu

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố và trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về tiếp nhận, cách ly, tại khách sạn đối với người tự nguyện cách ly tại các khách sạn, cơ sở lưu trú tại cuộc họp ngày 11/08/2021, UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Ngoài khách sạn Hải Âu ( đã được chọn làm điểm tiếp nhận, cách ly tại nơi lưu trú theo công văn số 2203/UBND-KT ngày 29/07/2021 của UBND thành phố); thống nhất chọn bổ sung thêm các địa điểm cách ly tại nơi lưu trú của thành phố: Khách sạn ANYA (03 Nguyễn Trung Tín, phường Nguyễn Văn Cừ); Khách sạn ANYA PREMIER (44 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ); Khách sạn Mường Thành (02 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi); Khách sạn FLEUR DE LYS (16 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi)

Đối tượng áp dụng:

Đối tượng 1: Đối với người đã hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, hoặc nơi lưu trú.

Đối tượng 2: Đối với người phải áp dụng cách ly y tế tại nhà, hoặc nơi lưu trú.

* Điều kiện: Người tự nguyện đăng ký lưu trú cách ly tại khạch sạn phải có kết quả xét nghiệm âm tính SAR-COV-2 và quyết định cách ly của cơ quan có thẩm quyền mới được tiếp nhận và thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19 tại khách sạn theo đúng quy định pháp luật.

Quy trình thực hiện

Người tự nguyện đăng ký lưu trú cách ly tại khạch sạn chủ động liên hệ với khách sạn hoặc đăng ký tại khu cách ly tập trung (đối với người đang cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của thành phố) và đăng ký với khách sạn hoặc đăng ký với UBND phường, xã (đối với người thực hiện cách ly y tế tại nhà). Người đăng ký lưu trú cách ly tại khách sạn tự trả các chi phí ăn, ở khách sạn.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các phường xã, các khách sạn, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định về công tác giao, tiếp nhận, quản lý, giám sát đối với người lưu trú cách ly tại khách sạn.

Về chi phí xe  đưa đón

+ Đối tượng 1: Chi phí xe đưa đón đến lưu trú cách ly tại khách sạn do ngân sách thành phố chi trả

+ Đối tượng 2: Chi phí xe đưa đón đến khách sạn do cá nhân người tự nguyện đăng ký lưu trú cách ly tại khách sạn tự chi trả

công văn dịch covid-19 quy nhơn
công văn dịch covid-19 quy nhơn

2. Đề nghị các khách sạn

Xây dựng phương án thực hiện cách ly tại khách sạn gửi phòng Y tế. Trung tâm y tế thành phố, các cơ quan liên quan và UBND các phường xã thẩm định để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đảm bảo các điều kiện và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại khách sạn theo quy định (phải đảm bảo  khu riêng biệt cho người đăng ký lưu trú cách ly tại khách sạn, tuyệt đối không được bố trí các đối tượng khác ở trong khu vực thực hiện cách ly)

Thành lập Tổ COVID cộng đồng tại khách sạn

Cung cấp thông tin đăt phòng, giá phòng, số điện thoại liên hệ, các vấn đề liên quan đến khách sạn,.. để người có nhu cầu cách ly tại khách sạn biết và đăng ký

3. UBND các phường xã

Đối với người đang cách y tại các khu cách ly tập trung: người đăng ký lưu trú cách ly tại khách sạn trên địa bàn phường, xã nào thì UBND phường xã đó ban hành quyết định cách ly tại khách sạn (trong đó ghi rõ số phòng cách ly; nơi nhận; gửi UBND thành phố, BCĐ phòng chống dịch thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan, UBND phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú, nơi ở của người thực hiện cách ly tại khách sạn).

Đối với người cách ly y tế tại nhà: UBND các phường, xã (nơi người cách ly lưu trú) ban hành quyết định cách ly tại khách sạn (trong đó ghi rõ số phòng cách ly); Quyết định cách ly đối với trường hợp này phải gửi cho UBND thành phố, Công an thành phố, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, UBND phường, xã (nơi có khách sạn của người đăng ký cách ly) để theo dõi.

Chủ trì, phối hợp với các khách sạn trên địa bàn và các đơn vị có liên quan thành lập Tổ COVID cộng đồng tại khách sạn để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời phối hợp, hướng dẫn các khách sạn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng cách ly tại khác sạn.

Làm việc, thống nhất các vấn đề liên quan với người cách ly y tế tại nhà và bố trí xe, cử người đưa đón đến khách sạn, thực hiện các thủ tục giao, tiếp nhận người đăng ký cách ly theo quy định.

Chủ động liên hệ, vận động các khách sạn, cơ sở lưu trú (đảm bảo đủ các điều kiện đối với các quy định về phòng chống Covid-19) ở địa phương chung tay tham gia, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương thực hiện việc tiếp nhận cách ly đối với người đã hoàn thành cách ly tập trung, người thực hiện cách ly y tế tại nhà (đã được kiểm tra y tế theo quy định với kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-COV-2) và tự nguyện đăng ký cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Việc cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định

công văn dịch covid-19 quy nhơn
công văn dịch covid-19 quy nhơn

4. Trung tâm Y tế thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các khách sạn và UBND các phường, xã có liên quan về quy trình thực hiện các biện pháp các ly lưu trú tại khách sạn trong phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời bố trí nhân biên y tế thực hiện việc Test định kỳ đối với những người đang lưu trú cách ly tại các Khách sạn theo đúng quy định.

5. Phòng tâm Y tế thành phố:

Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo đến UBND phường, xã Trạm Y tế phường, xã về người hoàn thành cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung đến lưu trú cách ly khách sạn theo quy định.

Hợp đồng xe để đưa đón người hoàn thành cách ly tập trung từ nơi cách ly tập trung đến khách sạn theo nhu cầu đăng ký

Có trách nhiệm theo dõi việc cách ly tại các khách sạn đối với người đang thực hiện cách ly lưu trú tại khách sạn; định kỳ hàng ngày báo cáo kết quả thưc hiện về UBND thành phố để chỉ đạo.

6.Công an thành phố: chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi kiểm tra quản lí những người đang thực hiện  cách ly lưu trú tại các khách sạn đảm bảo theo đúng quy định

7. Trong điều kiện cần thiết thì chuyển các khách sạn thành nơi cách ly tập trung. Giao Ban chỉ huy Quân sự, thành phố chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố và các địa phương khảo sát, đề xuất UBND thành phố.

công văn dịch covid-19 quy nhơn
công văn dịch covid-19 quy nhơn

Yêu cầu Thủ tướng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button