Quy Nhơn 24h

Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 3033 – 3072 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN1107446 (Nữ), sinh năm: 1980. Thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Lộc, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107447 (Nữ), sinh năm: 1992. Thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Lộc, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1107450. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107448 (Nữ), sinh năm: 1995. Thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Lộc, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1107450. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107449 (Nữ), sinh năm: 1983. Thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Lộc, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1107450. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107450 (Nữ), sinh năm: 1988. Thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Lộc, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1107450. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107451 (Nữ), sinh năm: 1997. Thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Lộc, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1107450. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107452 (Nữ), sinh năm: 1988. Thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Lộc, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1107450. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107453 (Nam), sinh năm: 1999. Thường trú tại Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Ân Phong, Hoài Ân. Tiền sử dịch tễ: Từ Thành phố Hồ Chí Minh về ngày 16/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1107454 (Nữ), sinh năm: 1990. Thường trú tại Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Nhân viên y tế tham gia công tác phòng chống dịch tại tỉnh. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107455 (Nữ), sinh năm: 1981. Thường trú tại Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Sơn, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Liên quan ổ dịch Công ty Olam. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107456 (Nam), sinh năm: 1978. Thường trú tại Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Mỹ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với gia đình BN1085280. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107457 (Nữ), sinh năm: 1977. Thường trú tại Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Mỹ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với gia đình BN1087140. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107458 (Nữ), sinh năm: 1973. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong khu vực phong tỏa tại Nhơn Hạnh. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107459 (Nam), sinh năm: 1954. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong khu vực phong tỏa tại Nhơn Hạnh liên quan BN1078014. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107460 (Nữ), sinh năm: 2012. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1078012. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107461 (Nữ), sinh năm: 1998. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong khu vực phong tỏa tại Nhơn Hạnh. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1107462 (Nữ), sinh năm: 1966. Thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Bình Định, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Từ tỉnh Tây Ninh về ngày 16/11/2021. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107463 (Nam), sinh năm: 1965. Thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Bình Định, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Từ tỉnh Tây Ninh về ngày 16/11/2021. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107464 (Nữ), sinh năm: 1990. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1048061. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107465 (Nữ), sinh năm: 2014. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1048061. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107466 (Nữ), sinh năm: 2001. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1048065. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1107467 (Nữ), sinh năm: 2002. Thường trú tại Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Khánh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1085355. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107468 (Nữ), sinh năm: 1968. Thường trú tại Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Khánh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1085355. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107469 (Nữ), sinh năm: 1987. Thường trú tại Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Khánh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Từ tỉnh Gia Lai về ngày 19/11/2021 cùng BN1085354. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107470 (Nam), sinh năm: 2016. Thường trú tại Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Khánh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1085354. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107471 (Nam), sinh năm: 1949. Thường trú tại Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Lộc, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong khu vực phong tỏa BN1045650. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107472 (Nữ), sinh năm: 1984. Thường trú tại Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hưng, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Liên quan ổ dịch Công ty Olam. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107473 (Nữ), sinh năm: 1974. Thường trú tại Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Mỹ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107474 (Nam), sinh năm: 1976. Thường trú tại Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Mỹ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1078024. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107475 (Nữ), sinh năm: 1981. Thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Bình Định, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1107463. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107476 (Nam), sinh năm: 1989. Thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Bình Định, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1107463. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107477 (Nữ), sinh năm: 1986. Thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Bình Định, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1107463. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107478 (Nữ), sinh năm: 1992. Thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Bình Định, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1107463. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107479 (Nam), sinh năm: 2018. Thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Bình Định, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1107463. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107480 (Nam), sinh năm: 2010. Thường trú tại Bình Định, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Bình Định, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Thành viên gia đình BN1107463. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1107481 (Nam), sinh năm: 1997. Thường trú tại Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Bình Tân, Tây Sơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN987840. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1107482 (Nam), sinh năm: 1970. Thường trú tại Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Tây Bình, Tây Sơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần với BN1001516. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1107483 (Nữ), sinh năm: 1973. Thường trú tại Canh Vinh, Vân Canh, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Canh Vinh, Vân Canh. Tiền sử dịch tễ: Từ Thành phố Hồ Chí Minh về ngày 21/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1107484 (Nữ), sinh năm: 1966. Thường trú tại Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Hiệp, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Từ Thành phố Hồ Chí Minh về ngày 21/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1107485 (Nữ), sinh năm: 1983. Thường trú tại Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Phước Sơn, Tuy Phước. Tiền sử dịch tễ: Liên quan ổ dịch Công ty Olam. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3.072 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 2.192 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 20 trường hợp tử vong, 860 trường hợp đang điều trị.

Nguồn: Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button