Quy Nhơn 24h

Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 3175 – 3205 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BN1146691 (Nữ), sinh năm: 1957. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146692 (Nữ), sinh năm: 1970. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146693 (Nữ), sinh năm: 2002. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146694 (Nữ), sinh năm: 1976. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146695 (Nữ), sinh năm: 1968. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146696 (Nữ), sinh năm: 1969. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146697 (Nữ), sinh năm: 1965. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146698 (Nữ), sinh năm: 1971. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146699 (Nữ), sinh năm: 2008. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146700 (Nam), sinh năm: 2012. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146701 (Nam), sinh năm: 1980. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146702 (Nữ), sinh năm: 1955. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146703 (Nữ), sinh năm: 1985. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146704 (Nữ), sinh năm: 1976. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146705 (Nam), sinh năm: 1964. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần BN1144654. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146706 (Nam), sinh năm: 1975. Thường trú tại Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hậu, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146707 (Nam), sinh năm: 1938. Thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Đập Đá, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Bằng Châu, Đập Đá, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146708 (Nữ), sinh năm: 1939. Thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Đập Đá, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Bằng Châu, Đập Đá, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146709 (Nữ), sinh năm: 1942. Thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Đập Đá, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Sống trong vùng dịch tại Bằng Châu, Đập Đá, An Nhơn. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146710 (Nữ), sinh năm: 1994. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần BN1087139. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146711 (Nữ), sinh năm: 1997. Thường trú tại Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Mỹ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần BN1087140. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146712 (Nữ), sinh năm: 1985. Thường trú tại Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Mỹ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần BN1078024. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1146713 (Nam), sinh năm: 1968. Thường trú tại Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Mỹ, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần BN1087140. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146714 (Nữ), sinh năm: 1970. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần BN1087139. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146715 (Nữ), sinh năm: 1976. Thường trú tại Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Hạnh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần BN1087139. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146716 (Nữ), sinh năm: 1994. Thường trú tại Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Thành, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: TP Hồ Chí Minh về ngày 23/11/2021. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1146717 (Nam), sinh năm: 1991. Thường trú tại Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Khánh, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần BN1078022. Phân loại ca bệnh: Cộng đồng.

BN1146718 (Nam), sinh năm: 1993. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần ca bệnh dương tính COVID-19. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1146719 (Nam), sinh năm: 1969. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần ca bệnh dương tính COVID-19. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1146720 (Nữ), sinh năm: 2005. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần BN1010325. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

BN1146721 (Nữ), sinh năm: 1941. Thường trú tại Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định. Địa phương ghi nhận ca bệnh: Nhơn Tân, An Nhơn. Tiền sử dịch tễ: Tiếp xúc gần BN1066034, BN1105697, BN1105698, BN1105699. Phân loại ca bệnh: Khu cách ly.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3.205 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 2.218 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 20 trường hợp tử vong, 967 trường hợp đang điều trị.

Nguồn: Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định

Góc Quảng Cáo Group Checkin Quy Nhơn
Back to top button